Actueel

Actueel

juni 14, 2022

Provincie Gelderland, Overijssel en partners uit Nordrhein-Westfalen gaan samenwerken ogv sustainable development goals!

De provincie Gelderland heeft het initiatief genomen om ogv SDG’s een samenwerking aan te gaan met de provincie Overijssel en partners uit Nordrhein-Westfalen in Duitsland waaronder gemeentes en Landesarbeidsgemeinschaft Agenda 21 (vereniging van Duitse gemeentes).

Alle partijen hebben grote ambities ogv SDG’s. De SDG's vormen hierbij een instrument om de interregionale samenwerking te vergroten, versterken en verder te ontwikkelen.


Bekijk het artikel

Actueel

juni 3, 2022

Sustainable Development Report 2022: From Crisis to Sustainable Development

The SDGs as Roadmap to 2030 and Beyond

Gisteren (2 juni) is het nieuwe Sustainable Development Report 2022 gepresenteerd. Dit rapport is opgesteld door Cambridge University onder regie van het Sustainable Development Solution Network. In dit jaarlijkse rapport staat een overzicht van hoe we als wereld presteren op de SDG´s, maar ook hoe ieder land het afzonderlijk doet. Dit laatste heet de zogenaamde SDG index.


Bekijk het artikel

Actueel

mei 20, 2022

Ubuntu als filosofie voor de Sustainable Development Goals!

Ubuntu als filosofie voor de Sustainable Development Goals!

De sustainable development goals zijn op mondiaal niveau opgesteld, maar vooral bedoeld om lokaal mee aan de slag te gaan. Dit heeft dan weer effect op mondiaal niveau en zorgt er daarmee voor dat de SDG-agenda 2030 van de VN wordt behaald.

Veel organisaties vinden dit moeilijk omdat je vooral met lokale belangen van o.a. burgers, bedrijven en onderwijsinstellingen te maken hebt en dit belang voor hen groter lijkt dan het mondiale belang. Het zoeken naar de balans tussen die twee ogenschijnlijk gescheiden werelden lijkt lastig. Maar dat hoeft niet! In Zuid-Afrika bestaat een filosofie op humaniteit met de naam Ubuntu.


Bekijk het artikel

Actueel

mei 13, 2022

Armoede kan Nederland uit en de Global Goals kunnen daarbij een goed hulpmiddel zijn

In 2015 zijn door de Vereinigde Naties 17 sustainable development goals (SDG’s)doelen opgesteld die ervoor moeten zorgen dat de wereld gezonder, eerlijker en duurzamer wordt. Nederland heeft zich aangesloten bij deze doelen.
Geen Armoede, SDG 1 is het eerste van die 17 doelen. Er zijn concrete doelstellingen geformuleerd en één daarvan is dat in 2030 het aantal mensen dat in armoede leeft met de helft moet zijn afgenomen. Een doelstelling die dus ook goed door te vertalen is naar regeerakkoord of collegeprogramma’s. Toch zien we dat maar op bescheiden schaal plaatsvinden. Het regeerakkoord 2022 – 2025 vermeld:
“We zetten de brede armoede- en schuldenaanpak met volle kracht door. We nemen maatregelen om het aantal kinderen dat in armoede opgroeit in vier jaar tijd te halveren en hanteren daarbij een eenduidige, realistische, relatieve definitie van armoede. We herijken elke vier jaar het sociaal minimum om vast te stellen of dit toereikend is om van te leven en mee te doen in de samenleving.”


Bekijk het artikel

Actueel

januari 11, 2022

Achterhoek wordt SDG-regio!

8RHK ambassadeurs heeft Everlast Consultancy opdracht gegeven haar te begeleiden bij de ontwikkeling naar een SDG-regio.

De Achterhoek heeft als eerste regio in Nederland uitgesproken SDG-regio te willen zijn. Een half jaar geleden hebben commissaris van de koning in Gelderland, John Berends en de voorzitter van de Achterhoek Board, Mark Boumans, een intentieverklaring ondertekend om dit te bekrachtigen. Deze papieren verklaring moet nu concreet gestalte krijgen en tot resultaat leiden.


Bekijk het artikel

Actueel

januari 8, 2022

World Scientific Encyclopedia of Business Sustainability, Ethics and Entrepreneurship.

Volume 2: Sustainable Development Goals (SDGs).

Ik ben vereerd samen met Henk Doeleman een hoofdstuk te hebben mogen schrijven in deel twee (Sustainable Development Goals) van de trilogie van World Scientific Encyclopedia of Business Sustainability, Ethics and Entrepreneurship.

Het hoofdstuk beschrijft het jaar 2018 in Rheden waarin aan de hand van de SDGs een totale transformatie naar een SDG-netwerkorganisatie plaatsvindt. Uiteindelijk heeft dat in 2019 geleid tot de award: “meest inspirerende SDG-gemeente van Nederland” uitgereikt door minister Kaag en voorzitter van de VNG Jan van Zanen.


Bekijk het artikel

Actueel

december 16, 2021

Measuring Sustainable Development Goals Performance

- Balans zoeken tussen economie, sociale vooruitgang en ecologie -

Het boek (27 november jl. op markt verschenen) biedt een kwantitatief en analytisch kader voor het evalueren van sociaal, economisch en ecologische beleid dat gericht is op de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (SDG's).

Het boek laat zien hoe landen kunnen worden gerangschikt op hun prestaties in het voldoen aan een bepaalde set van SDG's, met een numerieke berekening van het tekort van de SDG's.


Bekijk het artikel

Actueel

december 14, 2021

Lancering Europe Sustainable Development Report 2021

Vandaag een webinar bijgewoond van de lancering van het Europe SDG-rapport 2021 door Jeffrey Sachs (predident SDSN), Catherine Chabaud (member European Parliament) en Guillaume Lafortune (vice-president SNSD)

Nederland in de middenmoot op de SDG-index.

Een geïntegreerde aanpak van de SDG's moet zich richten op drie brede gebieden:

- Interne prioriteiten
- Diplomatie en ontwikkelingssamenwerking
- Negatieve internationale overloopeffecten


Bekijk het artikel

Actueel

december 12, 2021

Ontwikkeling Openbare Ruimte aan de hand van de 17 SDGs!

- innovatieve aanpak vanuit een brede belangenafweging -

De gemeente Hoorn, Global Goals gemeente sinds 2015, heeft Everlast Consultancy gevraagd haar te begeleiden bij het proces om te komen tot een zo integraal mogelijke ontwikkeling van de openbare ruimte.

Doel is een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte waar ruimtelijke, sociale, en bedrijfsvoeringsbelangen samen komen en tot versterking van elkaar leiden. Dit vraagt om een integrale werkvorm, hierbij is gekozen voor de SDGs als hulpmiddel. De SDGs vormen een framework waarlangs je kunt werken om je openbare ruimte integraal vorm te geven.


Bekijk het artikel

Actueel

december 4, 2021

De SDG-situatie in de USA volgens United States Sustainable Development Report 2021 (SDSN)

en Performance USA relative to the Doughnut of social and planetary boundaries (University of Leeds).

Jeffrey Sachs (director SDSN): “The message is sobering. Most of the states are far off the mark in achieving the SDGs”.

Uit het rapport:

In het “Global Sustainable Development Report 2021” staan de VS op de 32e plaats in de wereld, ver achter de meeste landen met een hoog inkomen. De VS blijven vooral achter vanwege hoge obesitas (SDG 2), laag aandeel hernieuwbare energie (SDG 7), grote inkomensongelijkheid (SDG 10), grote stromen van afval en emissies belichaamd in import (SDG 12), hoge CO2 emissies (SDG 13), geringe bescherming van mariene (SDG 14) en terrestrische (SDG 15) ecologische systemen, hoge moord- en opsluitingspercentages (SDG 16), lage niveaus van ontwikkelingshulp (SDG 17), en buitensporige belastinggeheimhouding (SDG 17).


Bekijk het artikel

Actueel

november 30, 2021

Wereldwijde SDG initiatieven: The SDSN Networks in Action Report 2021

Vele prachtige SDG voorbeelden uit allerlei landen van de wereld.

Het Sustainable Development Solutions Network (SDSN) is in 2012 opgericht onder auspiciën van de secretaris-generaal van de VN. SDSN mobiliseert wereldwijde wetenschappelijke en technologische expertise om praktische oplossingen voor duurzame ontwikkeling te bevorderen, waaronder de uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) en het Klimaatakkoord van Parijs. SDSN werkt nauw samen met agentschappen van de Verenigde Naties, multilaterale financieringsinstellingen, de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld.


Bekijk het artikel

Actueel

november 18, 2021

Amazon assessment report 2021: het Amazonewoud, één van de belangrijkste natuurwaardes op aarde!

Download executive summary hier : Executive Summary Report 2021

Twee keer ben ik in het Amazonewoud geweest. De eerste keer vanaf Manaus in Brazilië. De tweede keer vanaf Iquitos in Peru met dr. Richard Bodmer, professor aan de universiteit van Kent die al 25 jaar onderzoek doet naar biodiversiteit in het Amazonegebied.

Als je over het gebied vliegt zie je direct de grote open gebieden waar ontbossing heeft plaatsgevonden. Toch wordt er gemiddeld nog iedere dag een nieuwe dier- of plantensoort ontdekt.

Inmiddels is 17% ontbost en 17% is dusdanig aangetast (met name agv boomkap, mijnbouw en bosbranden) dat het z’n ecologische functie grotendeels heeft verloren.


Bekijk het artikel

Actueel

november 11, 2021

Wereldwijde klimaatactie moet rechtvaardig zijn!

De figuur laat zien dat de rijkste 10% van de wereldbevolking tussen 1990 en 2015 verantwoordelijk was voor meer dan de helft van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.


Bekijk het artikel

Actueel

november 7, 2021

Klimaatakkoord van Parijs: Hoe staan we er nu eigenlijk voor per sector?

In het klimaatakkoord van Parijs is de bovengrens van 2 graden opwarming voor het eerst juridisch vastgelegd. Bovendien is er het streven om de opwarming beperkt te houden tot 1,5 graad. Op 4 november 2016 trad het akkoord in werking.

Hoe staan we er nu voor?

De snelheid en omvang van de wereldwijde inspanningen om de klimaatverandering te beperken blijkt ontoereikend. De tabel laat zien dat er weinig sectoren "on track" zijn.


Bekijk het artikel

Actueel

november 6, 2021

Earth4all, Time for change!

The dominant economic model is destabilizing societies.
And the planet.
All nations have adopted the United Nations Sustainable Development Goals. Meeting some goals may make it harder to achieve others. For example reaching a goal for economic growth may make it harder to reach climate targets.
Earth4All will provide five economic turnarounds, or pathways, that maximize the probability of reaching all goals.

Bekijk het artikel

Actueel

november 5, 2021

Climate Action Edition 2021: Praktische kennis voor een eerlijker, veiliger en duurzame wereld

SDG Action heeft zijn Climate Action Edition voor COP26 uitgebracht. Hierin worden, door een breed scala aan wereldleiders uit het bedrijfsleven, de academische wereld, de politiek en het maatschappelijk middenveld samengebracht, om de klimaatdoelen te realiseren. Deze verzameling van krachtige artikelen zet een routekaart uit voor actie, met bijzondere aandacht voor het doorbreken van de inertie. Er moet daadkracht getoond worden en veel meer actie komen!


Bekijk het artikel

Actueel

november 2, 2021

Grote toename gebruik duurzame energiebronnen!

Het International Renewable Energy Agency (IRENA), een organisatie die landen ondersteunt in de transitie naar een duurzame energietoekomst, berekent de hoeveelheid gebruikte duurzame energie op de wereld en per land.

In 2020 is het opwekvermogen van duurzame energie veel sterker gegroeid dan in de afgelopen jaren.


Bekijk het artikel

Actueel

oktober 5, 2021

SDG inspiratie- en ambitiesessie gemeente Aalten

Gisteravond met de directie, programmamanagers en teamcoördinatoren van de gemeente Aalten een inspiratieavond gehouden over het werken met sustainable development goals.


Bekijk het artikel

Actueel

september 25, 2021

Conferentie transformatie Duitse gemeentes naar SDG-organisatie: “Programm Verwaltung 2.030”

Gisteren een keynote speech gegeven en gediscusieerd over transformaties van gemeentelijke organisaties naar SDG-organisaties tijdens een conferentie in Detmold Duitsland.

Dit in het kader van de start van het Duitse nationale programma “Verwaltung 2.030” in opdracht van het ministerie van Onderwijs en Onderzoek.

Links: "Verwaltung 2.030":

https://difu.de/projekte/verwaltung-2030

https://www.lag21.de/aktuelles/details/verwaltung-2030-projekt/


Bekijk het artikel

Actueel

september 14, 2021

Artikel Stadswerk Magazine: SDGs in het DNA!

link naar artikel Stadswerk Magazine: SDGs in het DNA!

Het succes van Nederlandse gemeentes o.g.v. SDGs lijkt aanzienlijk bepaald te worden door de governance structuur tussen de verschillende overheidslagen. Dit zou natuurlijk geen rol mogen spelen!

Er zijn vele prachtige SDG-initiatieven bij gemeentes, het volledig in je gemeentelijke DNA opnemen lijkt echter gepaard te gaan met bestuurlijke belemmeringen.


Bekijk het artikel

Actueel

september 1, 2021

100 Months to Change!

Nog maar 100 maanden vanaf vandaag te gaan voor het behalen van de Sustainable Development Goals (#SDGs) waaronder de klimaatdoelen!
Om tegen 2030 55% vermindering van broeikasgassen te realiseren, start een collectief van klimaatpioniers vandaag 1 september een wereldwijd programma: 100 Months to Change NL.

Bekijk het artikel

Actueel

juli 19, 2021

Stuurt Nederland voldoende op haar opnieuw toenemende footprint?

In 2008 was de Nederlandse footprint op haar dieptepunt. Nederland gebruikte dat jaar 4,11 aardes. Met het klimaatakkoord van Parijs kwam er een positieve kentering. De Nederlandse “Overshoot Day” bewoog de goede kant op (de dag waarop Nederland alle natuurlijke bronnen voor de rest van het jaar al gebruikt heeft), met name door een lager energiegebruik.

Wereldwijd is door COVID-19 in 2020 footprint omlaag gegaan. In Nederland echter niet!

Hoe komt dit?


Bekijk het artikel

Actueel

juli 8, 2021

Onderzoek onder 25 SDG-gemeentes: Waarom Nederlandse gemeentes de SDGs nog niet voortvarend oppakken!

Uit een grootschalig onderzoek, uitgevoerd door 3 hogescholen, onder de 25 meest actieve SDG-gemeentes in Nederland blijkt dat het nog niet crescendo loopt met de SDGs binnen Nederlandse gemeentes. De hogescholen hebben onder andere onderzoek gedaan naar succesvolle SDG-projecten, SDGs binnen gemeentelijke begrotingen, maar ook SDGs i.r.t. de organisatieverandering, politiek commitment, cultuur, integraliteit, programmatische aanpak en leiderschap.

Een belangrijke conclusie is dat de SDGs nog onvoldoende professioneel opgepakt worden waardoor er nauwelijks sturing is op resultaten. Een belangrijke oorzaak is het gebrek aan eigenaarschap bij de gemeentes op dit onderwerp. Het commitment dat afgegeven is door de wereldleiders tijdens de VN top in 2015 is wordt onvoldoende beleefd door de gemeentes.

En juist de gemeentes kregen van het Rijk de opdracht om de SDGs op te pakken!

Download het hele rapport met succesfactoren en aanbevelingen:

Rapport: De SDG paradoxen: bijdrage Nederlandse gemeentes aan de SDGs


Bekijk het artikel

Actueel

juni 29, 2021

Duitsland voortvarend met SDGs aan de slag!

De Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW, vergelijkbaar met de VNG van Nederland, heeft een overzicht gemaakt van 73 Duitse gemeentes die zeer voortvarend aan de slag zijn met de implementatie van de SDG (sustainable development goals) in hun organisatie. Ook zijn twee Nederlandse gemeentes (Rheden en Houten) en 1 Slowaakse gemeentes opgenomen in het overzicht.

Tot nu toe was er weinig cross-border uitwisseling van best practices. Alle 76 best practices zijn tijdens de 7 edities van de Municipal Sustainability Conferences NRW tussen 2014-2020 gepresenteerd. Per gemeente is een overzicht gemaakt waarin staat samengevat op welke manier de gemeente invulling geeft aan de SDGs. De gemeentes zijn ingedeeld in verschillende categorieën.

Via onderstaande link zijn alle best practices te downloaden:

SDG best practices: Strategie, doelen en evaluatie

SDG best practices: Inkoop

SDG best practices: Financiën

SDG best practices: Duurzame innovatie

SDG best practices: Klimaat en energie

SDG best practices: bescherming hulpbronnen en klimaatadaptatie

SDG best practices: Duurzame mobiliteit

SDG best practices: Levenslang leren

SDG best practices: Sociale gerechtigheid en duurzame samenleving

SDG best practices: Wonen en duurzame wijken

SDG best practices: Goede arbeid en circulaire economie

SDG best practices: Duurzame consumptie en gezond leven

SDG best practices: Mondiale verantwoording en één wereld


Bekijk het artikel

Actueel

juni 28, 2021

Verdiepingsonderzoek naar SDG best practices binnen gemeentes.

Twee afstudeerders (Klaas Firet en Demi Rutte) van hogeschool Saxion hebben een verdiepingsonderzoek uitgevoerd naar 11 SDG-projecten binnen 11 verschillende gemeentes in Nederland. Het is een vervolg op een grootschalig onderzoek van hogenschool Van Hall Larenstein die deze best practices eerst uitgebreid in kaart hebben gebracht en hier onder andere informatieve video's van hebben gemaakt.
De afstudeerders hebben vervolgens gekeken waarom deze SDG (sustainable development goals) projecten zo succesvol zijn en wat daarvan valt te leren voor andere gemeentes die met de SDG's aan de slag willen. Op basis hiervan hebben zij succesfactoren en aanbevelingen geformuleerd.
Er is een roadmap gemaakt voor gemeentes waarlangs ze een SDG-project kunnen vormgeven. Tevens is een model gemaakt voor een database waarin gemeentes voorbeelden kunnen vinden van best practices maar ook succesfactoren voor SDG-projecten.
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Foundation for Global Goals.

Bekijk het artikel

Actueel

juni 15, 2021

SDG Report 2021: Veel werk te doen o.g.v. SDG´s!

14 juni is het nieuwe Sustainable Development Rapport 2021 gepresenteerd. Dit rapport is opgeteld door Cambridge University onder regie van het Sustainable Development Solution Network. In dit jaarlijkse rapport staat een overzicht van hoe we als wereld presteren op de SDG´s, maar ook hoe ieder land het afzonderlijk doet. Dit laatste heet de zogenaamde SDG index.

De top 10 van de SDG index ziet er als volgt uit:

1.   Finland                85.9
2.  Zweden               85.6
3.  Denenmarken    84.9
4.  Duitsland            82.5
5.  België                  82.2
6.  Oostenrijk           82.1
7.  Noorwegen         82.0
8.  Frankrijk              81.7
9.  Slovenië              81.6
10. Estland                81.6
(Nederland staat 11e, vorig jaar was Nederland nog 9e.)

Rapport: 2021 sustainable development report


Bekijk het artikel

Actueel

mei 10, 2021

Nationaal onderzoek: bijdrage Nederlandse gemeentes aan SDG's

Drie hogescholen te weten Van Hall Larenstein, Saxion en de hogeschool Arnhem Nijmegen gaan samen in opdracht van de Foundation for Global Goals een breed onderzoek doen naar de toepassing van SDG’s binnen Nederlandse gemeentes. Wat is waargemaakt van de oproep van Lilian Ploumen en Jan van Zanen in 2015 aan gemeentes om aan de slag te gaan met de SDG’s op lokaal niveau?


Bekijk het artikel
COPYRIGHT
EVERLAST CONSULTANCY 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram