Verdiepingsonderzoek naar SDG best practices binnen gemeentes.


Twee afstudeerders (Klaas Firet en Demi Rutte) van hogeschool Saxion hebben een verdiepingsonderzoek uitgevoerd naar 11 SDG-projecten binnen 11 verschillende gemeentes in Nederland. Het is een vervolg op een grootschalig onderzoek van hogenschool Van Hall Larenstein die deze best practices eerst uitgebreid in kaart hebben gebracht en hier onder andere video's van hebben gemaakt.

De afstudeerders hebben vervolgens gekeken waarom deze SDG (sustainable development goals) projecten zo succesvol zijn en wat daarvan valt te leren voor andere gemeentes die met de SDG's aan de slag willen. Op basis hiervan hebben zij succesfactoren en aanbevelingen geformuleerd. Er is een roadmap gemaakt voor gemeentes waarlangs ze een SDG-project kunnen vormgeven. Tevens is een model gemaakt voor een database waarin gemeentes voorbeelden kunnen vinden van best practices maar ook succesfactoren voor SDG-projecten.
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Foundation for Global Goals.

De belangrijkste aanbevelingen over een best practice zijn:

Levert een significante bijdrage aan de SDG's
Zorg ervoor dat het project waarde toevoegt aan één of meerdere Sustainable Development Goals. Duurzame ontwikkeling vereist een evenwichtige integratie van economische, sociale en ecologische dimensies. Neem deze drie samen.

Gemotiveerde en actieve initiatiefnemers
Gemotiveerde en gepassioneerde personen, die met volle overtuiging achter het project staan, hebben een sterke invloed op de levensduur en het succes van het project. Wanneer van bovenaf gestuurd wordt op het werken aan de SDG’s, zal dit positief effect hebben op de kwaliteit van het project. Ga als wethouder in gesprek met actieve bewoners die zich in willen zetten voor een initiatief.

Voldoende politiek draagvlak
Het is van belang dat binnen de gemeentelijke organisatie sprake is van draagvlak voor de SDG’s. Wanneer er politiek draagvlak is zal dit ten gunste komen voor de financiering van het project. Speel op een slimme manier in op de aanwezige politieke kleur, vorm het doel van de best practice naar de  uitganspunten van de politiek. Overtuig een wethouder met een concreet plan, met bijvoorbeeld al voldoende draagvlak onder bewoners.

Innovatieve kenmerken
Het creëren van projecten met innovatieve kenmerken kan inspirerend werken. Maak gebruik van een pilotsfeer: stel kaders waarbinnen genoeg bewegingsruimte is voor innovatie. Door middel van een pilot kan je erachter komen welke struikelblokken verdere innovatie in de weg staan. Communiceer deze naar de politiek. Gebruik waar mogelijk de triple helix constructie met onderwijs, ondernemers en de overheid.

Communiceer met de SDG’s
Wanneer meer mensen (meer) bewust worden van het belang van duurzame ontwikkelingen worden er meer bewuste leefstijlen gecreëerd. Dit heeft op zijn eigen manier ook weer invloed op het behalen van de Sustainable Development Goals. Gebruik de SDG’s als communicatiemiddel richting bewoners om hen mee te nemen in het beleid en activiteiten. Ga in gesprek met andere gemeenten en organisaties die iets hebben gedaan met de goals. Als gemeente kan je je aansluiten bij de VNG-campagne: Gemeenten4GlobalGoals.

Toekomstbestendig
Het is belangrijk dat het project zich instand kan houden. Langdurige financiële zekerheid is hierbij onmisbaar. Als er geen geld is voor Global Goal thema's, kan de toekomst van een project er onder lijden. Blijf als gemeente in de beginfase actief betrokken, verschuif dit in een latere fase meer naar de faciliterende rol. Blijf veel in contact met de initiatiefnemers van een best practice. Zorg dat zij zich serieus genomen voelen en betrokken blijven.
COPYRIGHT
EVERLAST CONSULTANCY 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram