Projecten

Opdrachtgever of projectleider onderstaande projecten: Frank Landman

Samenwerking provincie Gelderland, Overijssel en Nordrhein-Westfalen ogv sustainable development goals!

De provincie Gelderland heeft het initiatief genomen om ogv SDG’s een samenwerking aan te gaan met de provincie Overijssel en partners uit Nordrhein-Westfalen in Duitsland waaronder gemeentes en Landesarbeidsgemeinschaft Agenda 21 (vereniging van Duitse gemeentes). Alle partijen hebben grote ambities ogv SDG’s. De SDG's vormen hierbij een instrument om de interregionale samenwerking te vergroten, versterken en verder te ontwikkelen. Het gaat om aangrenzende gebieden die veel overeenkomsten hebben in ontwikkeling, mentaliteit en innovatiekracht. Ook kan dit een impuls geven aan de ontwikkeling van de regio’s in deze gebieden. Binnen Nordrhein-Westfalen loopt een programma vanuit het Ministerie van Onderwijs en Onderzoek om tot een aanpak te komen voor alle Duitse gemeentes ogv SDG’s (Verwaltung 2.030). Binnen Gelderland is de regio Achterhoek bezig met een ontwikkeling naar een SDG-regio. Meer regio’s binnen Gelderland en Overijssel hebben deze ambitie. De provincie Gelderland heeft Everlast Consultancy gevraagd het proces te begeleiden om deze samenwerking tot stand te brengen. Hierbij gaat het onder andere om: · Interregionaal event organiseren ogv SDG’s · Masterclasses geven ogv SDG’s · Strategie opstellen voor de implementatie van de SDG’s in de provinciale organisatie.

Transformatie regio Achterhoek naar SDG-regio

De Achterhoek heeft als eerste regio in Nederland uitgesproken SDG-regio te willen zijn. Commissaris van de koning in Gelderland John Berends en de voorzitter van de Achterhoek Board Mark Boumans, hebben een intentieverklaring ondertekend om dit te bekrachtigen.
Everlast Consultancy houdt met alle gemeentes in de bestuurlijke regio Achterhoek afzonderlijk een ambitie-inspiratiesessie om te bespreken hoe de gemeentes invulling kunnen geven aan de regionale SDG-ambitie i.r.t. de eigen gemeentelijke ambities.
Tevens begeleidt Everlast Consultancy 8RHK ambassadeurs bij het opstellen van een roadmap en gezamenlijke strategie om uiteindelijk SDG-regio te worden. Hierbij zal het ook nadrukkelijk gaan om de samenwerking tussen het bedrijfsleven, het onderwijs en gemeentes in de regio op het vlak van SDGs.
Het worden van een SDG-regio moet kansen bieden voor de ontwikkeling van de Achterhoek in brede zin. Het kan een versterking en versnelling geven aan andere ambities in de regio en in samenwerking met andere regio’s, de provincie, het Rijk en grensoverschrijdend. De SDGs vormen hierin een verbindende factor. Ook geeft dit de ambitie weer van de regio Achterhoek om een duurzame ontwikkeling van de regio na te streven waarbij grote thema’s zoals klimaat, economische ontwikkeling en sociale inclusiviteit een plek kunnen krijgen.


Ontwikkeling Openbare Ruimte gemeente Hoorn aan de hand van de 17 SDGs

De gemeente Hoorn, Global Goals gemeente sinds 2015, wil komen tot een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte waar ruimtelijke, sociale, en bedrijfsvoeringsbelangen samen komen en tot versterking van elkaar leiden. Dit vraagt om een integrale werkvorm, hierbij is gekozen voor de SDGs als hulpmiddel. De SDGs vormen een framework waarlangs je kunt werken om je openbare ruimte integraal vorm te geven.In drie interactieve bijeenkomsten is, met steeds een grote vertegenwoordiging uit twaalf verschillende teams van de gemeente, deze werkvorm toegepast. Tijdens de bijeenkomsten is geoefend met het steeds verder inbrengen van de verschillende belangen binnen de openbare ruimte. Uiteindelijk alle 17 SDGs! Dit leverde allerlei cross-border gesprekken op en daardoor inzicht in en begrip voor de belangen van andere disciplines. Ook gaf het inzicht in hoe je de SDGs als instrument kunt inzetten om de openbare ruimte hoogwaardig vorm te geven. Dit vraagt partnership met bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke instanties. Naast de integrale aanpak die tot allerlei synergievoordelen leidt, zijn er veel nieuwe ideeën ingebracht als input voor het vervolgproces. Op de ene global goal werden meer digitale post-its geplakt dan op de andere maar iedere goal bleek van belang te zijn in de openbare ruimte!


SDG inspiratie- en ambitiesessie gemeente Aalten


Met de directie, programmamanagers en teamcoördinatoren van de gemeente Aalten is een inspiratieavond gehouden over het werken met sustainable development goals.
In groepen is de SDG-profielbepaler doorlopen om de ambitie op het gebied van de SDGs te bespreken. Hierbij wordt aan de hand van een aantal keuzes een specifiek SDG-profiel voor de organisatie opgesteld.
De gemeente Aalten is sinds juni 2021 Global Goals gemeente en heeft mooie ambities op dat vlak.
Daarnaast bevindt de gemeente Aalten zich in de regio Achterhoek die eind juni, door middel van het ondertekenen van een intentieverklaring door commissaris van de Koning J. Berends en burgemeester M. Boumans (voorzitter van de Regio Achterhoek), heeft vastgelegd dat zij de eerste SDG-regio van Nederland is.


Ontwikkeling boulevard Lake Kivu Rwanda

Langs Lake Kivu bij Gisenyi wordt een 4 km lange boulevard ontwikkeld. Op dit moment is er langs het strand aan het meer nauwelijks toerisme a.g.v. het ontbreken van faciliteiten zoals hotels, watersport, restaurants, markten en winkels. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Rubavu, Langeberg en Rheden. Daarnaast heeft hogeschool Van Hall Larenstein met een tiental studenten het ontwerp ontwikkeld. (afbeelding: ontwerp Van Hall Larenstein) Heineken is tevens partner en levert kennis en ervaring met ontwikkeling van boulevards. Het gaat om een ontwikkeling die Rubavu, als een van de zes secundary cities in Rwanda waar de economische ontwikkeling moet plaatsvinden, internationaal op kaart moet zetten als toeristische trekpleister in Afrika. Uitgangspunten binnen het project zijn duurzaamheid, inclusiviteit, lokale economische ontwikkeling, natuur en ecologie.


Participatie: Ik buurt mee!

Ik buurt mee! is een proces waarmee informatie, communicatie en participatie tussen gemeente en inwoners wordt versterkt. Er wordt een continue ´bloodline´ gecreëerd tussen gemeente en inwoners. Inwoners weten hierdoor exact wat er in hun buurt staat te gebeuren wat betreft de projecten eontwikkelingen in de buurt, zowel fysiek, economisch als sociaal. Deze onderwerpen worden zoveel mogelijk integraal opgepakt. Inwoners kunnen hierover meepraten, meedoen en meebeslissen afhankelijk van het onderwerp. Het biedt maatwerk voor de lokale wensen in een buurt of straat. De inwoner weet het beste wat leeft in haar straat of buurt en krijgt hiermee meer regie op haar eigen leefomgeving. Hiermee wordt de verantwoordelijkheid voor de buurt onder inwoners vergroot. Dit leidt tot grotere leefomgevingskwaliteit en cohesie in de buurt. (copyright afbeelding: gemeente Rheden)


Ontwikkeling netwerkorganisatie Rheden

De gemeente Rheden was in 2018 verdeeld in drie domeinen, te weten sociaal, ruimte en bedrijfsvoering. Deze onderdelen communiceerden onvoldoende met elkaar waardoor er niet effectief en efficiënt genoeg gewerkt werd. Daarnaast realiseerde de gemeente dat zij een onderdeel is van een bredere context die verder gaat dan de gemeentegrens en dat invloeden van buitenaf impact hebben op de gemeente. Gekozen is om de organisatie te transformeren naar een netwerkorganisatie waarbij integraliteit, resultaatgerichtheid, partnership, maatwerk voor inwoners, flexibiliteit, programmatische aanpak en ruimte voor innovatie en kennisontwikkeling uitgangspunten zijn. Hierdoor is de gemeente beter in staat zich snel en adequaat aan te passen op veranderingen om haar heen en kunnen medewerkers efficiënter samenwerken. Door middel van een cultuurtraject is bottom-up samen met de medewerkers gewerkt aan de verandering. Hierbij staan de twee primaire processen 'inwoners' en 'politiek' centraal. De organisatie faciliteert deze twee processen en zorgt voor aansluiting tussen deze processen.


Implementatie SDG’s

In de gemeente Rheden zijn sinds 2018 de SDG’s binnen de organisatie geïncorporeerd. Het gedachtegoed is via diverse cultuurtrajecten binnen het DNA van medewerkers gebracht. De structuur van de organisatie is in lijn van de SDG’s gewijzigd. Het beleidsteam is opgebouwd uit vier clusters van SDG’s; er is een team Strategie gevormd die verantwoordelijk is voor een vijfde cluster van SDG’s die meer corporate van aard zijn. Alle politieke documenten zijn aangepast op basis van de SDG’s. Zo is de programmabegroting uit dezelfde vijf clusters van SDG’s opgebouwd als team Beleid en Strategie. In raads- en collegevoorstellen wordt aangeven hoe het voorstel bijdraagt aan de SDG’s. Via onder andere triple helix samenwerkingsverbanden worden allerlei SDG projecten vormgegeven met het bedrijfsleven en het onderwijs. De SDG’s zijn onder andere vertaald in 7 kinder SDG’s voor de lagere scholen. Ook is een 18e SDG ontwikkeld: "Deel en geef door". (copyright afbeelding: gemeente Rheden)


Local Economic Development Townshiptour Zuid Afrika

Vanuit lokale economische ontwikkeling binnen de gemeente Langeberg in Zuid Afrika is een project vormgegeven waarbij samen met touroperators toeristische activiteiten zijn vormgegeven binnen townships in Langeberg. Het gaat om de townships Nkqubela en Bonnievale. Binnen dit project worden mensen uit de townships opgeleid als tourguide om toeristen rond te leiden in het township en hen het leven in een township te laten ervaren. Hierbij gaat het om dans, muziek, verhalen, een museum, eten, kunst en handwerk, maar er kan ook overnacht worden. Ook andere bewoners binnen het township profiteren hiervan. Touroperaters die rondtochten door Zuid Afrika verzorgen, nemen de townshiptours op in hun rondtocht van Johannesburg naar Kaapstad. De opbrengsten gaan grotendeels naar de bewoners van het township en hebben zo een positieve werking op de ontwikkeling en leefsituatie van de townships.


Sociaal Economische Strategie

Samen met het College en het team Strategie is een sociaal-economische analyse uitgevoerd (Rheden Sterker) om binnen de gemeente Rheden een betere balans te vinden tussen de sociale ontwikkeling, met name de zorgvraag binnen de gemeente, en de potentiële economische ontwikkelingsmogelijkheden binnen de gemeente. De uitkomsten hiervan hebben als input gediend voor een integralere aanpak bij de opgaven in de gemeente. Het sectorale beleid wordt als instrument ingebracht om bovenliggende bredere vraagstukken op te lossen. Daarmee worden onder andere woonbeleid, zorgbeleid, duurzaamheidsbeleid en arbeidsmarktbeleid een onderdeel van een integraal omgevingsbeleid waarbij heldere afwegingen gemaakt kunnen worden tussen de verschillende beleidsvelden. Hiermee kunnen ook financiële keuzes beter afgewogen worden.


Burgerparticipatie Zuid Afrika: Ek neem deel!, I participate!, Ndithath’ Inxaxheba!

In Zuid Afrika zijn gemeentes wettelijk verplicht om burgerparticipatie vorm te geven. De nationale overheid legt dit via de provincie op aan gemeentes waarbij per wijk een raadslid verantwoordelijk is hier invulling aan te geven. De gemeente Langeberg heeft een participatieproces opgezet genaamd Ek neem deel! of I participate! of Ndithath’ Inxaxheba!. Dit op basis van het voorbeeldproject Ik buurt mee! uit Nederland. Langeberg heeft een grote woningbouwopgave en wil met name wensen van toekomstige bewoners betrekken bij haar planvorming. Hiertoe heeft zijn op haar internetsite Ek neem deel!/I participate!/Ndithath’ Inxaxheba! een forum en ideeënbox opgenomen om in gesprek te komen met inwoners om hen actief bij de planvorming te betrekken en hun wensen te horen. Vooralsnog kwamen inwoners slechts sporadisch naar het gemeentehuis om in gesprek te komen met de gemeente. Nu is er een digitale communicatielijn die ook mogelijkheden biedt voor inwoners om onderling met elkaar in gesprek te komen over de ontwikkeling van hun buurt.


Organisatieadvies gemeente Enschede: Geregeld samenwerken.

De centrale beheer- en onderhoudsdienst en de onderhoudsteams van de Stadsdelen van de gemeente Enschede werkten onvoldoende samen. De centrale beheer- en onderhoudsdienst was een traditionele dienst met veel kennis en expertise op gebied van beheer en onderhoud. De onderhoudsteams van de stadsdelen waren nieuw en vooral in de gebieden bezig met het onderhoud en hadden veel direct contact met inwoners. De samenwerking tussen deze twee onderdelen liep niet optimaal. Er is gekeken naar drie aspecten: inhoud, structuur en gedrag. Idee van de gemeente was door middel van heldere afspraken en richtlijnen de samenwerking te verbeteren. Uit het onderzoek kwam helder naar voren dat het gebrek aan goede samenwerking veroorzaakt werd door gedragscomponenten als gevolg van onvoldoende vertrouwen in elkaar kwaliteiten vanwege de achtergrond. Het advies behelsde een cultuurtraject ter verbetering van de samenwerking met onder andere verschillende pilots op het gebied van van houding en gedrag.


Housing Programme Langeberg Zuid Afrika.

Nelson Mandela heeft tijdens zijn presidentschap besloten dat iedereen in Zuid Afrika, hoe arm ook, in het bezit moet kunnen zijn van een huis. Vanuit de nationale overheid is een opdracht gegeven aan gemeentes om een huisvestingsprogramma op te stellen. De gemeente Langeberg heeft vervolgens samen met de gemeente Rheden een housing-programme opgesteld. De gemeente Langeberg werkt daarbij vanuit de visie: “Together we strive for a unified, prosperous community where people are the centre of development”. Vervolgens zijn huizen gebouwd voor de middengroep inkomens (Social Housing, 'GAP') en gratis huizen voor groepen die onvoldoende inkomen hebben. Binnen het programma zijn in de gemeente Langeberg vanuit het SDF (Social Development Framework) en het IDP (Integrated Development Plan) Structure Plan's ontwikkeld en is het projectmanagement vormgegeven om op diverse lokaties huizen te bouwen. Ook is er nadrukkelijk gestuurd op 'training on the job', zodat de gemeente nu zelfstandig het projectmanagement vormgeeft.


Triple helix partnership

Binnen de gemeente Rheden is een triple helix partnership opgezet om de samenwerking tussen gemeente, onderwijs en bedrijfsleven te vergroten. Alledrie deze organisaties streven naar vele gelijke doelen en samenwerking levert dan veel synergie op. Gezocht is naar projecten waar direct gezamenlijke belangen liggen en hoe vanuit die belangen gezamenlijke resultaten kunnen worden behaald. Hierbij gaat het om onder andere delen van kennis binnen projecten, elkaar faciliteren, innovatiekracht of uitwisselen van medewerkers. Binnen de triple helix is onder andere het project Veluwezooom (onderwijs, ondernemers, overheid) got talent opgezet waarbij studenten met het bedrijfsleven en de gemeente een start-up beginnen en krachten gebundeld worden. Inmiddels heeft de triple helix vele projecten voortgebracht en wordt er tevens vanuit het gedachtengoed van de SDG’s samengewerkt.


Projectmatig en programmatisch werken

De gemeente Rheden zocht handvatten om de samenwerking tussen medewerkers en de samenhang tussen expertisevelden te vergroten. Dit was nodig om aansluiting te houden bij de inwoner, ondernemer of maatschappelijke organisatie. Voorheen werd er nauwelijks over teamgrenzen heen gewerkt. Projectmatig werken geeft mogelijkheden om vanuit een projectstructuur met iedereen samen te werken. Hiertoe is een leertraject voor alle medewerkers opgezet. Hierin leerden medewerkers hoe je een structuur van een project opzet, hoe je effectieve teams samenstelt, hoe je kunt sturen op resultaat en hoe je breder vanuit meerdere belangen vraagstukken vormgeeft. Hiermee wordt als een matrix over de lijnstructuur heen gewerkt en kan steeds het meest efficiënte en effectieve team worden samengesteld. Belangrijk hierbinnen is ook om medewerkers bewust te maken van kosten, planning en focus op resultaat. Maar ook dat je van buiten naar binnen werkt en dus door de ogen van inwoners je project vormgeeft.


Organisatieadvies Beheer Openbare Ruimte gemeente Barneveld

Het onderzoek behelst vast te stellen of de afdeling Beheer Openbare Ruimte is toegerust op de huidige en toekomstige taken. Hierbij zijn drie vragen beantwoord. Welke gevolgen hebben nieuwe of veranderende vakinhoudelijk ontwikkelingen voor de afdeling? Hoe functioneert de binnendienst en op welke wijze levert zij een bijdrage aan de uitvoering van taken? Wat zijn de consequenties van een keuze voor een bepaalde organisatievariant voor de buitendienst? De doorlichting heeft plaatsgevonden aan de hand van de ‘Vier invalshoeken benadering’. In dit model wordt de afdeling BOR beoordeeld vanuit de ‘Eigen Barneveldse Normen’, ‘Normen van derden’, ‘Normen van referentiegemeenten’ en ‘Expertnormen’. Belangrijkste conclusies zijn dat er geen heldere ambities zijn bepaald t.a.v. het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte. De bijdrage van BOR aan de kwaliteit van de openbare ruimte is onvoldoende meetbaar. De doorvertaling van de strategische doelen (leefbaarheid en veiligheid) naar tactische en operationele kaders is onvoldoende aanwezig: beleidsmanagement.


Rheden Financieel Stabiel

Vrijwel alle gemeentes in Nederland worden de laatste jaren geconfronteerd met flinke tekorten op de meerjarenbegroting. Voor een groot deel heeft dit te maken met de implementatie van een aantal taken die in 2015 van het Rijk naar de gemeentes zijn gebracht. Het gaat hierbij om de decentralisatie van een aantal sociale taken, te weten: WMO, Jeugdzorg en de Participatiewet. In Rheden is een project gestart om de meerjarenbegroting op lange termijn sluitend te krijgen. Het gaat om de bezuinigingsoperatie Rheden Financieel Stabiel. Via een projectmatige aanpak waarbij een doorlichting is gedaan van alle begrotingsposten binnen de organisatie, is een bezuingingspakket samengesteld met de gemeenteraad. Ten behoeve van de decentralisatietaken is tevens een apart Transformatieplan opgesteld om op lange termijn nieuwe tekorten te voorkomen.


Wijkontwikkeling: Jij maakt de buurt!

Jij maakt de buurt! is een wijkontwikkelingstraject om de leefbaarheid in de wijken in Enschede te vergroten. Jij maakt de buurt! is van en voor alle inwoners van Enschede die samen hun eigen buurt willen verbeteren. Bijvoorbeeld door het gezamenlijk opzetten van activiteiten of het uitvoeren van werkzaamheden met of zonder hulp van een wijkbudget. Het vergroot de cohesie in de buurt en brengt mensen samen. Dit levert uiteindelijk een hogere leefkwaliteit op voor inwoners. Het vormt een belangrijk middel om buurtbewoners te bereiken, verbinden en inspireren. Samen werken aan mooiere buurten en een mooier Enschede. Naast buurtbewoners worden ook andere partijen zoals ondernemers betrokken bij de initiatieven. "Jij maakt de buurt!" is een initiatief opgezet door de wijk-, dorpsraden en bewonersteams in Enschede in samenwerking met de gemeente Enschede. (copyright foto's gemeente Enschede)


COPYRIGHT
EVERLAST CONSULTANCY 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram