Artikel Stadswerk Magazine: SDGs in het DNA!

link naar artikel Stadswerk Magazine: SDGs in het DNA!

Het succes van Nederlandse gemeentes o.g.v. SDGs lijkt aanzienlijk bepaald te worden door de governance structuur tussen de verschillende overheidslagen. Dit zou natuurlijk geen rol mogen spelen!

Er zijn vele prachtige SDG-initiatieven bij gemeentes, het volledig in je gemeentelijke DNA opnemen lijkt echter gepaard te gaan met bestuurlijke belemmeringen. Daar waar het bedrijfsleven en het onderwijs de SDGs al lang hebben opgepakt, lijken gemeentes vooral moeite te hebben om deze werelddoelen lokaal vertaald te krijgen.

Duidelijk is dat er meer stimulans vanuit de rijksoverheid gewenst is. Hierbij gaat het zowel om urgentie uitstralen, samenwerking zoeken als het faciliteren van lokale overheden. Als de bekrachtiging door Nederland van de SDG-agenda 2030 van de VN serieus bedoeld is, dan vraagt dit een professioneel vervolg.

Een nieuw regeerakkoord met de SDGs als raamwerk zou en mooie eerste stap zijn!

In het nieuwe Stadswerk magazine is over dit alles meer te lezen. Gebaseerd op het onderzoek door Van Hall Larenstein, Hogeschool Arnhem Nijmegen en het Saxion onder 25 SDG-gemeentes.

COPYRIGHT
EVERLAST CONSULTANCY 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram