Actueel

Actueel

september 1, 2021

100 Months to Change!

 
Nog maar 100 maanden vanaf vandaag te gaan voor het behalen van de Sustainable Development Goals (#SDGs) waaronder de klimaatdoelen!
 
Om tegen 2030 55% vermindering van broeikasgassen te realiseren, start een collectief van klimaatpioniers vandaag 1 september een wereldwijd programma: 100 Months to Change NL.
 
Omdat we nog maar 100 maanden de tijd hebben voor het behalen van de essentiële #klimaatdoelen in 2030, wil dit samenwerkingsverband professionals in overheid, bedrijfsleven en onderwijs aanzetten tot daadwerkelijke acties.
 
Opvallend aan dit initiatief is de schaal en vorm waarop wordt ingezet, die er voor zorgen dat veel organisaties inspiratie en handvatten krijgen om snel broeikasgassen te kunnen verminderen.
 
Drijvende kracht is een ervaren team van klimaatpioniers, onder meer bekend van de introductie van de film An Inconvenient Truth, het Nationaal Sustainability Congres en Duurzaam Gebouwd: Charlotte Extercatte, Maurits Groen, Folkert van der Molen, Yvette Watson en Wietse Walinga. Sluit je ook aan!
 

Actueel

juli 19, 2021

Stuurt Nederland voldoende op haar opnieuw toenemende footprint?

In 2008 was de Nederlandse footprint op haar dieptepunt. Nederland gebruikte dat jaar 4,11 aardes. Met het klimaatakkoord van Parijs kwam er een positieve kentering. De Nederlandse “Overshoot Day” bewoog de goede kant op (de dag waarop Nederland alle natuurlijke bronnen voor de rest van het jaar al gebruikt heeft), met name door een lager energiegebruik.
 
Wereldwijd is door COVID-19 in 2020 footprint omlaag gegaan. In Nederland echter niet!
 
Hoe komt dit?
 
Nederland staat in de top-5 van Europese landen die bijdragen aan ontbossing. (bron: WNF) Als het gaat om de hoeveelheid tropisch gebied dat ontbost wordt per hoofd van de Europese bevolking, staat Nederland zelfs op de eerste plaats. Waar de gemiddelde Europeaan verantwoordelijk is voor zo'n 5 vierkante meter ontbossing, is de Nederlander dat voor 18 vierkante meter.
 
Binnen Europese Unie is Nederland grootste importeur van soja, palmolie ne cacao. NL inverteert veel in veeteelt in Zuid Amerika. De soja gebruikt Nederland als voedsel voor de veeteelt.
 
Daarnaast is de veeteelt verantwoordelijk voor 40 procent van broeikasgassen die vrijkomen bij productie van het voedsel van de gemiddelde Nederlander. Vlees heeft zo’n grote klimaatimpact omdat voor de productie van 1 kilo vlees gemiddeld 5 kilo plantaardig voer nodig is. Hierbij ontstaan problemen m.b.t. broeikasgassen, mestoverschot, fijnstof en gebruik van antibiotica.
 
Een belangrijke oorzaak van de hoge footprint is dus de manier van consumeren en produceren.
 
Het Nederlandse kabinet heef daarom het streefdoel geformuleerd om de ecologische voetafdruk van de Nederlandse consumptie te halveren in 2050.
 
Het ministerie van LNV heef het Planbureau voor de Leefomgeving gevraagd om te reflecteren op dit nieuwe streefdoel. Dit omdat het lastig is hier beleid voor te maken. De wereldwijd vastgestelde ecologische voetafdruk is namelijk vanwege onvolledigheid niet echt goed toepasbaar voor het maken van beleid om de voetafdruk terug te dringen. Ook geeft het geen beeld over de gevolgen voor biodiversiteit terwijl dit juist een van de belangrijke aanleidingen is om de footprint terug te dringen. Wereldwijd is er slechts nog 19% wilde natuur op het land en 13% in de oceanen (niet aangeraakt door mensen) Bron: science magazine.
 
Onderstaand een link naar deze rapportage van het Planbureau voor de Leefomgeving uit maart 2021:

Actueel

juli 8, 2021

Onderzoek onder 25 SDG-gemeentes: Waarom Nederlandse gemeentes de SDGs nog niet voortvarend oppakken!

Download het rapport met succesfactoren en aanbevelingen via onderstaande link:

Rapport: De SDG-paradoxen: bijdrage Nederlandse gemeentes aan de SDGs.

Uit een grootschalig onderzoek, uitgevoerd door 3 hogescholen, onder de 25 meest actieve SDG-gemeentes in Nederland blijkt dat het nog niet crescendo loopt met de SDGs binnen Nederlandse gemeentes. De hogescholen hebben onder andere onderzoek gedaan naar succesvolle SDG-projecten, SDGs binnen gemeentelijke begrotingen, maar ook SDGs i.r.t. de organisatieverandering, politiek commitment, cultuur, integraliteit, programmatische aanpak en leiderschap.

Een belangrijke conclusie is dat de SDGs nog onvoldoende professioneel opgepakt worden waardoor er nauwelijks sturing is op resultaten. Een belangrijke oorzaak is het gebrek aan eigenaarschap bij de gemeentes op dit onderwerp. Het commitment dat afgegeven is door de wereldleiders tijdens de VN top in 2015 is wordt onvoldoende beleefd door de gemeentes.

En juist de gemeentes kregen van het Rijk de opdracht om de SDGs op te pakken!

Gemeentes ervaren onduidelijkheid over hun rol t.a.v. de SDGs, is het de verantwoordelijkheid van het Rijk of van de gemeentes. Hierdoor doen gemeentes het er veelal wat bij, naast hun reguliere werk. Ook vinden gemeentes het lastig om zo´n integraal onderwerp op te pakken omdat ze vaak sectoraal georganiseerd zijn, het thema duurzaamheid wordt om die reden wel opgepakt. Ook omdat op het vlak van duurzaamheid wel concrete prestaties worden opgelegd vanuit het Rijk.

Gemeentes missen handvatten om concreet tot actie te komen en zien het meer als een extra kostenpost en denken niet gelijk aan een opbrengstenkant. Ook de hoge abstractie van de SDGs wordt als hindernis ervaren, waarom zou een gemeente zich richten op werelddoelen met een internationale context, in hoeverre sluit het aan op de lokale belevingswereld van de inwoner. De centraal opgelegd SDGs passen niet goed in het decentraal bestuurlijke systeem in Nederland waarbij gemeentes een grote mate van autonomie hebben. Het opleggen van generieke targets vanuit het Rijk matched niet goed daarmee. Daarnaast zij die targets wereldwijd collectief bepaald zonder een doorvertaling in prestaties per land, dus wat moet je als gemeente nu precies bereiken?

De diagram hiernaast geeft een beeld van de gemeentes die het meest actief zijn o.g.v. SDGs.

Om de gewenste stap voorwaarts te zetten met de SDGs binnen Nederlandse gemeentes zijn twee zaken zeer belangrijk.

Versterken rol Rijk en provincie:

Het Rijk maar ook de provincie moeten leiderschap tonen door af te dwingen bij gemeentes dat het behalen van de SDG-agenda van de VN een lokale aangelegenheid is, die concrete aantoonbare actie vraagt. Ze moeten het commitment aan deze agenda uitdragen en voorbeeldgedrag tonen door het als nationale strategie voor overheidsbeleid te benoemen. Daarnaast door de voordelen voor gemeentes te benoemen van het werken met SDGs. Zorg voor kennis- en ervaringen delen via nationale en internationale kennisplatforms. Maak de lokale politiek duidelijk dat zij ook een onderdeel zijn van hogere politieke doelen en eis eigenaarschap op die doelen. De provincie zou een coördinerende rol richting gemeentes kunnen vervullen en afspraken moeten maken over de gemeentelijke begrotingen die zij goedkeuren. Geef gemeentes handvatten waarmee ze concreet aan de slag kunnen binnen hun werkzaamheden en projecten om een bijdrage te leveren aan de SDGs. Denk na over een werkbare bestuurlijke governance binnen de overheid m.b.t. het werken met SDGs.

Lokale projecten maken het verschil:

De SDG-agenda gaat over belangen van individuele mensen en die bereik je lokaal via gezamenlijke projecten. Vertaal de SDGs in termen die iedereen begrijpt (menselijke maat) en in de leefwereld van eenieder passen over onderwerpen die eenieder dagelijks ervaart. Richt je daarbij primair op bewustwording binnen het onderwijs. Maak helder dat het juist gaat om alle kleine projecten samen die de grote impact hebben op het behalen van de targets uit de SDG-agenda 2030 van de VN.

Actueel

juni 29, 2021

Duitsland voortvarend met SDGs aan de slag!


De Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW, vergelijkbaar met de VNG van Nederland, heeft een overzicht gemaakt van 73 Duitse gemeentes die zeer voortvarend aan de slag zijn met de implementatie van de SDG (sustainable development goals) in hun organisatie. Ook zijn twee Nederlandse gemeentes (Rheden en Houten) en 1 Slowaakse gemeentes opgenomen in het overzicht.

Tot nu toe was er weinig cross-border uitwisseling van best practices. Alle 76 best practices zijn tijdens de 7 edities van de Municipal Sustainability Conferences NRW tussen 2014-2020 gepresenteerd. Per gemeente is een overzicht gemaakt waarin staat samengevat op welke manier de gemeente invulling geeft aan de SDGs. De gemeentes zijn ingedeeld in verschillende categorieën.  

De Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW:
"Een duurzame transformatie in de zin van het leidende principe “think global, act local” vraagt ​​om intergemeentelijke uitwisseling over bestaande innovatieve oplossingen en toekomstgerichte benaderingen. Daarom wordt sinds 2014 één keer per jaar het gemeentelijke duurzaamheidscongres NRW gehouden. Naast een gevarieerd ondersteunend programma met spraakmakende keynotes en paneldiscussies over actuele duurzaamheidsvraagstukken, worden praktijkvoorbeelden voor de implementatie van duurzame ontwikkeling op gemeentelijk niveau gepresenteerd en besproken."

"Ze laten de deelnemers op indrukwekkende wijze zien hoe duurzaamheid er binnen lokale overheden uit kan zien. De uitwisseling tussen gemeentelijke en maatschappelijke deelnemers richt zich met name op de uitgangssituatie, doelen, uitvoering en het succes van de projecten. Op deze manier worden niet alleen goede ideeën en motivatie doorgegeven, maar wordt ook een wederzijds leereffect en de “gezamenlijke projectduurzaamheid” ondersteund."

"Van 2014 tot 2020 werden in totaal 76 voorbeelden van best practices gepresenteerd op zeven conferenties en besproken. Een groot aantal van deze “vuurtorens” willen we graag met u delen. Naast overwegend gemeentelijke voorbeelden waren ook verenigingen of bedrijven met gemeentegerelateerde projecten incidenteel bij de congressen betrokken."

"Sinds 2014 vinden in NRW gemeentelijke duurzaamheidsconferenties plaats. LAG 21 NRW organiseert dit één keer per jaar in samenwerking met de gemeentelijke koepelorganisaties in Noordrijn-Westfalen en met financiering van het ministerie van Milieu, Landbouw, Natuur en Consumentenbescherming Noordrijn-Westfalen. De conferentie is gericht op politiek, bestuur en het maatschappelijk middenveld en richt zich op actuele duurzaamheidskwesties en op bijzonder succesvolle benaderingen van duurzame ontwikkeling op gemeentelijk niveau. De volgende gemeentelijke duurzaamheidsconferentie in Noordrijn-Westfalen zal naar verwachting in het najaar van 2021 plaatsvinden."

Actueel

juni 28, 2021

Verdiepingsonderzoek naar SDG best practices binnen gemeentes.


Twee afstudeerders (Klaas Firet en Demi Rutte) van hogeschool Saxion hebben een verdiepingsonderzoek uitgevoerd naar 11 SDG-projecten binnen 11 verschillende gemeentes in Nederland. Het is een vervolg op een grootschalig onderzoek van hogenschool Van Hall Larenstein die deze best practices eerst uitgebreid in kaart hebben gebracht en hier onder andere video's van hebben gemaakt.

De afstudeerders hebben vervolgens gekeken waarom deze SDG (sustainable development goals) projecten zo succesvol zijn en wat daarvan valt te leren voor andere gemeentes die met de SDG's aan de slag willen. Op basis hiervan hebben zij succesfactoren en aanbevelingen geformuleerd. Er is een roadmap gemaakt voor gemeentes waarlangs ze een SDG-project kunnen vormgeven. Tevens is een model gemaakt voor een database waarin gemeentes voorbeelden kunnen vinden van best practices maar ook succesfactoren voor SDG-projecten.
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Foundation for Global Goals.

De belangrijkste aanbevelingen over een best practice zijn:

Levert een significante bijdrage aan de SDG's
Zorg ervoor dat het project waarde toevoegt aan één of meerdere Sustainable Development Goals. Duurzame ontwikkeling vereist een evenwichtige integratie van economische, sociale en ecologische dimensies. Neem deze drie samen.

Gemotiveerde en actieve initiatiefnemers
Gemotiveerde en gepassioneerde personen, die met volle overtuiging achter het project staan, hebben een sterke invloed op de levensduur en het succes van het project. Wanneer van bovenaf gestuurd wordt op het werken aan de SDG’s, zal dit positief effect hebben op de kwaliteit van het project. Ga als wethouder in gesprek met actieve bewoners die zich in willen zetten voor een initiatief.

Voldoende politiek draagvlak
Het is van belang dat binnen de gemeentelijke organisatie sprake is van draagvlak voor de SDG’s. Wanneer er politiek draagvlak is zal dit ten gunste komen voor de financiering van het project. Speel op een slimme manier in op de aanwezige politieke kleur, vorm het doel van de best practice naar de  uitganspunten van de politiek. Overtuig een wethouder met een concreet plan, met bijvoorbeeld al voldoende draagvlak onder bewoners.

Innovatieve kenmerken
Het creëren van projecten met innovatieve kenmerken kan inspirerend werken. Maak gebruik van een pilotsfeer: stel kaders waarbinnen genoeg bewegingsruimte is voor innovatie. Door middel van een pilot kan je erachter komen welke struikelblokken verdere innovatie in de weg staan. Communiceer deze naar de politiek. Gebruik waar mogelijk de triple helix constructie met onderwijs, ondernemers en de overheid.

Communiceer met de SDG’s
Wanneer meer mensen (meer) bewust worden van het belang van duurzame ontwikkelingen worden er meer bewuste leefstijlen gecreëerd. Dit heeft op zijn eigen manier ook weer invloed op het behalen van de Sustainable Development Goals. Gebruik de SDG’s als communicatiemiddel richting bewoners om hen mee te nemen in het beleid en activiteiten. Ga in gesprek met andere gemeenten en organisaties die iets hebben gedaan met de goals. Als gemeente kan je je aansluiten bij de VNG-campagne: Gemeenten4GlobalGoals.

Toekomstbestendig
Het is belangrijk dat het project zich instand kan houden. Langdurige financiële zekerheid is hierbij onmisbaar. Als er geen geld is voor Global Goal thema's, kan de toekomst van een project er onder lijden. Blijf als gemeente in de beginfase actief betrokken, verschuif dit in een latere fase meer naar de faciliterende rol. Blijf veel in contact met de initiatiefnemers van een best practice. Zorg dat zij zich serieus genomen voelen en betrokken blijven.

Actueel

juni 15, 2021

SDG Report 2021: Veel werk te doen o.g.v. SDG´s!

 
14 juni is het nieuwe Sustainable Development Rapport 2021 gepresenteerd. Dit rapport is opgeteld door Cambridge University onder regie van het Sustainable Development Solution Network. In dit jaarlijkse rapport staat een overzicht van hoe we als wereld presteren op de SDG´s, maar ook hoe ieder land het afzonderlijk doet. Dit laatste heet de zogenaamde SDG index.
 
 
De top 10 van de SDG index ziet er als volgt uit:
 
1.   Finland                85.9
2.  Zweden               85.6
3.  Denenmarken    84.9
4.  Duitsland            82.5
5.  België                  82.2
6.  Oostenrijk           82.1
7.  Noorwegen         82.0
8.  Frankrijk              81.7
9.  Slovenië              81.6
10. Estland                81.6
 
Nederland staat 11e, vorig jaar was Nederland nog 9e.
 
In het rapport is te lezen dat wereldwijd er minder goed wordt gepresteerd in 2020 dit heeft vooral te maken met COVID-19 en uit zich in meer armoede en een hogere werkeloosheid. Landen die het erg goed hebben gedaan zijn nummer 1 Finland, maar ook Bangladesh, Ivoorkust en Afghanistan.
Belangrijke conclusies uit het rapport zijn:

- Landen met een lage welvaart missen de financiële capaciteit om voldoende in te kunnen zetten op herstel van de economie en de SDG’s vanwege COVID-19.
- Aleen gezamenlijk kan het herstel van de wereld na COVID-19 worden bereikt en gezamenlijk moeten de grote uitdagingen zoals klimaat en ecologie worden opgepakt, landen kunnen dit niet alleen het vraagt wereldwijde coördinatie.
- De niet duurzame handel en aanvoerlijnen van rijke landen hebben een negatieve invloed op hun eigen footprint maar beletten tevens arme landen om stappen te zetten op gebied van SDG’s door belastingparadijzen en winstverschuivingen.
- Wereldwijde toegang tot een goede digitale data infrastructuur is van groot belang voor sociale inclusiviteit, economische kansen en volksgezondheid voor met name arme landen.
- Er moet geïnvesteerd worden in monitorings- en statistische gegevens om te weten waar met name arme landen staan ten opzichte van de SDG’s. Op basis van deze gegevens kunnen deze landen beter sturen op hun ontwikkeling op gebied van de SDG’s.

Actueel

mei 10, 2021

Nationaal onderzoek: bijdrage Nederlandse gemeentes aan SDG'sDrie hogescholen te weten Van Hall Larenstein, Saxion en de hogeschool Arnhem Nijmegen gaan samen in opdracht van de Foundation for Global Goals een breed onderzoek doen naar de toepassing van SDG’s binnen Nederlandse gemeentes.

Wat is waargemaakt van de oproep van Lilian Ploumen en Jan van Zanen in 2015 aan gemeentes om aan de slag te gaan met de SDG’s op lokaal niveau?

Van Hall Larenstein doet met zo’n 50 studenten onderzoek onder 11 gemeentes die inmiddels de SDG’s voortvarend hebben opgepakt, hierbij worden best practices in kaart gebracht.

Afstudeerders van het Saxion zijn bezig deze resultaten te analyseren, een succesformule te formuleren en hiertoe aanbevelingen te doen voor andere SDG-gemeentes.

De Hogeschool Arnhem Nijmegen zijn met 25 studenten begrotingen aan het doorlichten van ongeveer 25 SDG-gemeentes in Nederland. Hierbij kijken ze naar hoeveel geld er daadwerkelijk aan SDG’s wordt uitgegeven en of er specifiek beleid voor SDG’s is geformuleerd in de begroting. Daarnaast zullen ze onderzoek doen binnen de organisaties van deze gemeentes om te bepalen welke factoren binnen een gemeente nog meer van belang zijn voor succesvol werken met SDG’s. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan politiek draagvlak, leiderschap vanuit de directie, betrekken van medewerkers, samenwerking met partners, structuur van de organisatie, maar ook storytelling en inspireren.

Opnieuw zullen afstudeerders van het Saxion deze gegevens analyseren en een verdieping maken om te kijken of de middelen effectief en efficiënt zijn ingezet. En dus of deze inspanningen werkelijk een bijdrage leveren aan de SDG agenda 2030 van de VN.

COPYRIGHT
EVERLAST CONSULTANCY 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram