Actueel

Actueel

november 30, 2021

Wereldwijde SDG initiatieven: The SDSN Networks in Action Report 2021

 

Vele prachtige SDG-voorbeelden uit allerlei landen van alle continenten om ons heen!

Het Sustainable Development Solutions Network (SDSN) is in 2012 opgericht onder auspiciën van de secretaris-generaal van de VN. SDSN mobiliseert wereldwijde wetenschappelijke en technologische expertise om praktische oplossingen voor duurzame ontwikkeling te bevorderen, waaronder de uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) en het Klimaatakkoord van Parijs. SDSN werkt nauw samen met agentschappen van de Verenigde Naties, multilaterale financieringsinstellingen, de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld.

De SDSN werkt samen met meer dan 1.500 aangesloten instellingen in 134 landen, georganiseerd in meer dan 43 netwerken op nationaal en regionaal niveau. Deze expertise wordt gekanaliseerd naar multi-stakeholder evenementen, pilot projecten en de uitvoering van de SDG's in het veld, en rapporten, waaronder het Sustainable Development Report en het World Happiness Report.

De SDSN streeft drie doelen na:

1. Lokaliseren en mobiliseren van steun voor de SDG's, waaronder het ondersteunen van regeringen bij het begrijpen en aanpakken van de uitdagingen van duurzame ontwikkeling;

2. Het bevorderen van onderwijs en onderzoek van hoge kwaliteit samenwerking ten behoeve van duurzame ontwikkeling;

3. Het doorlichten en lanceren van oplossingsinitiatieven, waaronder het ondersteunen van de voorbereiding van lange termijn trajecten

Het SDSN Networks in Action Report 2021 beschrijft voor de landen benoemd op de kaart hieronder de ontwikkelingen o.g.v. SDGs.

In Nederland zijn de volgende organisaties aangesloten:
• Coastal and Marine Union (EUCC)
• International Association for Evaluation of Educational Achievement (IEA)
• KWR Watercycle Research Institute
• Microjustice4All
• Rotterdam School of Management, Erasmus University
• Wageningen University & Research
• Windesheim Honours College

Download het rapport hier: The SDSN Networks in Action Report 2021


Actueel

november 18, 2021

Amazon assessment report 2021: het Amazonewoud, één van de belangrijkste natuurwaardes op aarde!

Twee keer ben ik in het Amazonewoud geweest. De eerste keer vanaf Manaus in Brazilië. De tweede keer vanaf Iquitos in Peru met dr. Richard Bodmer, professor aan de universiteit van Kent die al 25 jaar onderzoek doet naar biodiversiteit in het Amazonegebied.

Als je over het gebied vliegt zie je direct de grote open gebieden waar ontbossing heeft plaatsgevonden. Toch wordt er gemiddeld nog iedere dag een nieuwe dier- of plantensoort ontdekt.

Inmiddels is 17% ontbost en 17% is dusdanig aangetast (agv met name boomkap, mijnbouw en bosbranden) dat het z’n ecologische functie grotendeels heeft verloren.

Download hier de executive summary van het rapport: Executive Summary Report 2021

Uiteraard is dit een probleem ivm CO2-opslag, maar daarnaast verstoort deze verkleining van het woud een zo niet nog belangrijker proces, namelijk de regencyclus in het woud. Het woud zorgt in het droge seiszoen (4 maanden per jaar) dat er dan steeds regen valt zodat het niet verdroogt.

Bij zo’n 20-25% ontbossing zal het woud deze functie verliezen en ontstaat een savannelandschap. Dit komt doordat de kritische massa aan woud voor het vasthouden van vocht en het reguleren ervan dan niet meer aanwezig is.

Ook zal deze verdroging een enorme uitstoot van CO2 tot gevolg hebben. Inmiddels is het droge seizoen al langer geworden en komen er steeds meer bosbranden voor. Het woud herstelt hier niet goed van omdat bosbranden oorspronkelijk niet voorkwamen. Tevens is de temperatuur in het woud inmiddels 1.2 graden gestegen.

Er leefden oorspronkelijk zo’n 10 miljoen mensen binnen inheemse stammen, nu nog zo’n 2 miljoen. Van de overgebleven 410 stammen leven er nog 80 geïsoleerd. De afname van inheemse stammen komt voornamelijk door Westerse inmenging (vooral ziektes, mijnbouw/slavernij, ontbossing). Van de 1000 talen die gesproken worden bestaan er nog 300.

Deze inheemse stammen hebben een enorm belangrijke rol bij het behoud van het Amazonewoud. Zij zorgen voor regulering van de ecologische waarden.

Maak je je druk over de natuur, maak je dan vooral druk over het Amazonewoud!

 


Actueel

november 11, 2021

Wereldwijde klimaatactie moet rechtvaardig zijn!

De figuur laat zien dat de rijkste 10% van de wereldbevolking tussen 1990 en 2015 verantwoordelijk was voor meer dan de helft van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

Bron: 10 New Insights in Climate Science (World Climate Research Programme, the Earth League, and Future Earth)

Download rapport: klik hier

De belangrijkste conclusies uit het rapport:

  • Stabilisatie op 1,5°C opwarming is nog steeds mogelijk, maar onmiddellijke en drastische wereldwijde actie is vereist
  • Door de snelle toename van de uitstoot van methaan en distikstofoxide zijn we op weg naar een opwarming van 2,7°C
  • Megabranden - klimaatverandering dwingt tot het ontstaan van nieuwe vuurhaarden met extreme gevolgen
  • Klimaatomslagelementen leiden tot risico's met grote gevolgen
  • Wereldwijde klimaatactie moet rechtvaardig zijn
  • Ondersteuning van gedragsveranderingen bij huishoudens is een cruciale maar vaak over het hoofd geziene kans voor klimaatactie
  • Politieke uitdagingen belemmeren de doeltreffendheid van koolstofbeprijzing
  • Op de natuur gebaseerde oplossingen zijn van cruciaal belang voor de weg naar Parijs - maar let op de kleine lettertjes
  • Het weerstandsvermogen van mariene ecosystemen kan worden opgebouwd door middel van aan het klimaat aangepaste instandhouding en beheer, en mondiaal rentmeesterschap
  • De kosten van de matiging van de klimaatverandering kunnen worden gerechtvaardigd door de vele onmiddellijke voordelen voor de gezondheid van mens en natuur

 

 


Actueel

november 7, 2021

Klimaatakkoord van Parijs: Hoe staan we er nu eigenlijk voor per sector?


In het klimaatakkoord van Parijs is de bovengrens van 2 graden opwarming voor het eerst juridisch vastgelegd. Bovendien is er het streven om de opwarming beperkt te houden tot 1,5 graad. Op 4 november 2016 trad het akkoord in werking.

Hoe staan we er nu voor?

De snelheid en omvang van de wereldwijde inspanningen om de klimaatverandering te beperken blijkt ontoereikend. De tabel laat zien dat er weinig sectoren "on track" zijn.

Snelle, verreikende overgangen in energie, vervoer, gebouwen, industrie, landgebruik, beheer van kustgebieden, en landbouw, alsmede de onmiddellijke opschaling van technologische kooldioxideverwijdering en klimaatfinanciering, zijn nodig om de wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5°C te beperken.

Er zijn ook optimistische ontwikkelingen! Verschillende lage-emissie technologieën, waaronder wind- en zonne-energie hebben de afgelopen twee decennia een snelle, niet-lineaire groei doorgemaakt, en de verkoop van elektrische voertuigen is sinds 2015 ook enorm gestegen.

Conclusie is dat de tijd om de ergste gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen, snel afneemt.

Bron: World Resources Institute; New Climate Institute; Climate Analytics; Bezos Earth Fund.

Actueel

november 6, 2021

Earth4all, Time for change!


“Earth4all, Time for change!

The dominant economic model is destabilizing societies.
And the planet.

All nations have adopted the United Nations Sustainable Development Goals. Meeting some goals may make it harder to achieve others. For example reaching a goal for economic growth may make it harder to reach climate targets.

Earth4All will provide five economic turnarounds, or pathways, that maximize the probability of reaching all goals.

Earth4All is initiated by The Club of Rome, the Potsdam Institute for Climate Impact Research, the Stockholm Resilience Centre and the Norwegian Business School. It builds on the legacies of The Limits to Growth and the Planetary Boundaries frameworks.

It is a vibrant and expanding network of leading economic thinkers, scientists, policy leaders, campaigners and many others. It focuses on rethinking capitalism and moving beyond GDP for a safe, secure and prosperous future in the Anthropocene.

The name “Earth4All” comes from the name of a computer model Earth4. The model can be used to explore different future scenarios on Earth. It can be used to answer questions like: what happens if societies adopt policies to redistribute wealth more fairly? Or, what happens if countries adopt policies to empower women? Or, what happens to Earth if more people eat healthy diets?

Earth4All is an international initiative to accelerate the systems-changes we need for an equitable future on a finite planet. Combining the best available science with new economic thinking, Earth4All is designed to identify the transformations we need to create prosperity for all.

Earth4All has gathered leading economic thinkers together in the Transformational Economics Commission to develop new economic paradigms.”

Source: https://www.earth4all.life

Actueel

november 5, 2021

Climate Action Edition 2021: Praktische kennis voor een eerlijker, veiliger en duurzame wereld

 

SDG Action heeft zijn Climate Action Edition voor COP26 uitgebracht. Hierin worden, door een breed scala aan wereldleiders uit het bedrijfsleven, de academische wereld, de politiek en het maatschappelijk middenveld, ideeën samengebracht om de klimaatdoelen te realiseren. Deze verzameling van krachtige artikelen zet een routekaart uit voor actie, met bijzondere aandacht voor het doorbreken van de inertie. Er moet daadkracht getoond worden en veel meer actie komen!

Er zijn artikelen van meer dan 50 experts, waaronder Amina J. Mohammed, Jeffrey D. Sachs, Ibrahim Thiaw, Rose Mwebaza, Laurence Tubiana, Shaukat Aziz, Tarja Halonen, Claire Melamed, Bineta Diop, en Eduardo Mansur.

Download rapport: Climate Action editie 2021

SDG Action is een nieuw initiatief van SDSN (Sustainable Development Solutions Network) en Witan Media ter ondersteuning van het VN-decennium van actie: de wereldwijde inspanning om overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties te mobiliseren om de SDG's tegen 2030 te verwezenlijken.

Het biedt veel informatie voor professionals op het gebied van duurzaamheid in brede zin en een analyse van de meest dringende uitdagingen. De nadruk ligt op het identificeren van kansen en het aanreiken van tastbare manieren om sneller vooruitgang te boeken.


Actueel

november 2, 2021

Grote toename gebruik duurzame energiebronnen!


Het International Renewable Energy Agency (IRENA), een organisatie die landen ondersteunt in de transitie naar een duurzame energietoekomst, berekent de hoeveelheid gebruikte duurzame energie op de wereld en per land.

Het totale vermogen aan gebruikte duurzame energie bedroeg in 2019 2.533 gigawatt. In 2020 is het opwekvermogen van duurzame energie veel sterker gegroeid dan in de afgelopen jaren, ruim boven de lange termijn trend. Het grootste deel van de expansie vond plaats in China en, in mindere mate, de Verenigde Staten. De meeste andere landen bleven de capaciteit voor duurzame energie verhogen in een vergelijkbaar tempo als voorgaande jaren.

Eind 2020 bedroeg de wereldwijde opwekkingscapaciteit voor duurzame energie 2.799 GW en is daarmee in 2020 met 260 GW (+10,3%) gestegen!

Zonne-energie steeg het meest, met een stijging van 127 GW (+22%), op de voet gevolgd door windenergie met 111 GW (+18%). Het waterkrachtvermogen nam toe met 20 GW (+2%) en bio-energie met 2 GW. Aardwarmte steeg met 164 MW.

Zonne- en windenergie bleven de uitbreiding van de capaciteit van duurzame energie domineren, samen goed voor 91% van alle netto toevoegingen aan duurzame energie (renewable energy) in 2020.

Bron: IRENA

Actueel

oktober 5, 2021

SDG inspiratie- en ambitiesessie gemeente Aalten

Gisteravond met de directie, programmamanagers en teamcoördinatoren van de gemeente Aalten een inspiratieavond gehouden over het werken met sustainable development goals.

Samen met Hans Smit in groepen de SDG-profielbepaler doorlopen om de ambitie op het gebied van de SDGs te bespreken. Hierbij wordt aan de hand van een aantal keuzes een specifiek SDG-profiel voor de organisatie opgesteld.

De gemeente Aalten is sinds juni Global Goals gemeente en heeft mooie ambities op dat vlak. Daarnaast bevindt de gemeente Aalten zich in de regio Achterhoek die eind juni, door middel van het ondertekenen van een intentieverklaring door commissaris van de Koning J. Berends en burgemeester M. Boumans (voorzitter van de Regio Achterhoek), heeft vastgelegd dat zij de eerste SDG-regio van Nederland is.

Dit betekent dat zij actief met de SDGs aan de slag gaan samen met gemeentes, ondernemers en onderwijs (triple helix) uit de regio

Actueel

september 25, 2021

Conferentie transformatie Duitse gemeentes naar SDG-organisatie: “Programm Verwaltung 2.030”

Gisteren een keynote speech gegeven en gediscusieerd over transformaties van gemeentes naar een SDG-organisatie tijdens een conferentie in Detmold Duitsland.

Dit in het kader van de start van het Duitse nationale programma “Verwaltung 2.030” in opdracht van het ministerie van Onderwijs en Onderzoek.
 
Het programma "Verwaltung 2.030” is bedoeld om innovatieve bestuurlijke structuren te ontwikkelen voor een integrale, agile implementatie van de SDG-agenda 2030 van de VN binnen Duitse gemeentes.

De functionaliteit hiervan wordt dmv een pilot twee jaar lang getest in de gemeente Detmold. De bevindingen vormen uiteindelijk de basis voor een duurzaamheidsstrategie gebaseerd op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. De pilot moet uiteindelijk tot een model leiden toepasbaar voor alle Duitse gemeentes en handvatten bieden bij de implementatie van de SDGs.
 
De start van het programma was gisteren in Detmold en werd bijgewoond door geïnteresseerden uit bestuur, wetenschap, politiek en het maatschappelijk middenveld.
Aan de hand van een presentatie van het programma, een paneldiscussie met experts en workshops over bestuurlijke besluitvorming, financiën en organisatiestructuur werd (naast mijn keynote over duurzame bestuurlijke vernieuwing adhv SDGs) een beeld gegeven van het transformatievraagstuk.

Links "Verwaltung 2.030":

https://difu.de/projekte/verwaltung-2030

https://www.lag21.de/aktuelles/details/verwaltung-2030-projekt/


Actueel

september 14, 2021

Artikel Stadswerk Magazine: SDGs in het DNA!

link naar artikel Stadswerk Magazine: SDGs in het DNA!

Het succes van Nederlandse gemeentes o.g.v. SDGs lijkt aanzienlijk bepaald te worden door de governance structuur tussen de verschillende overheidslagen. Dit zou natuurlijk geen rol mogen spelen!

Er zijn vele prachtige SDG-initiatieven bij gemeentes, het volledig in je gemeentelijke DNA opnemen lijkt echter gepaard te gaan met bestuurlijke belemmeringen. Daar waar het bedrijfsleven en het onderwijs de SDGs al lang hebben opgepakt, lijken gemeentes vooral moeite te hebben om deze werelddoelen lokaal vertaald te krijgen.

Duidelijk is dat er meer stimulans vanuit de rijksoverheid gewenst is. Hierbij gaat het zowel om urgentie uitstralen, samenwerking zoeken als het faciliteren van lokale overheden. Als de bekrachtiging door Nederland van de SDG-agenda 2030 van de VN serieus bedoeld is, dan vraagt dit een professioneel vervolg.

Een nieuw regeerakkoord met de SDGs als raamwerk zou en mooie eerste stap zijn!

In het nieuwe Stadswerk magazine is over dit alles meer te lezen. Gebaseerd op het onderzoek door Van Hall Larenstein, Hogeschool Arnhem Nijmegen en het Saxion onder 25 SDG-gemeentes.


COPYRIGHT
EVERLAST CONSULTANCY 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram