SDG-profielbepaler

Veel gemeentelijke organisaties willen graag aan de slag met de SDG’s. Ze zoeken naar handvatten hoe ze dit kunnen doen. Geen organisatie is hetzelfde, het vraagt om maatwerk. De ene organisatie zit in een transformatie naar een andere organisatievorm, de andere heeft een politieke opdracht om bepaalde doelen te realiseren, weer een andere zoekt naar samenwerking met partners.

Het is dus belangrijk om eerst een aantal wezenlijke vragen te beantwoorden om vervolgens tot de juiste aanpak te komen voor de desbetreffende organisatie.

Hiertoe heeft Everlast Consulancy een SDG-profielbepaler opgesteld.

Aan de hand van het beantwoorden van een negental vragen komt er een specifiek SDG-profiel voor de betreffende organisatie naar voren. Het gaat hierbij om onderwerpen als hoe ver wil je de SDG’s doorvoeren in je organisatie, wil je het verankeren in je beleid, wil je de politiek betrekken of wil je het met externe partijen oppakken. Al dit soort keuzes worden voorgelegd. Het is een tool om snel richting te bepalen binnen je organisatie door eerst een aantal principiële keuzes te maken.

Everlast Consultancy helpt op basis van de keuzes tot een maatwerkprofiel te komen en geeft advies hoe het SDG-profiel gerealiseerd kan worden.

De aanpak kan uit de volgende drie stappen bestaan:

1. EEN INSPIRATIEBIJEENKOMST MET COLLEGE EN DIRECTIE VAN DE GEMEENTE.
Toelichting op de SDG’s. Het College en de directie krijgen inzicht in de 17 global goals en de mogelijkheden die deze goals bieden voor samenwerken binnen de organisatie en met partijen buiten de organisatie. De presentatie vormt één lijn met het keuzeformulier. Elk lid van het College en directie vult gedurende de presentatie een eigen keuzeformulier in. De formulieren worden gebruikt tijdens de interviewronde.
2. INTERVIEWRONDE.
In de interviewronde worden naast Collegeleden en directieleden ook strategisch (beleids)adviseurs geïnterviewd over hun kijk op de SDG’s. De interviews worden individueel afgenomen. Doel is om van College en directie verdieping of aanpassing op de keuzes te krijgen die in de inspiratiebijeenkomst zijn gemaakt. Met de strategische (beleids)adviseurs wordt vooral een eerste beleidsmatige verkenning gedaan op de verschillende keuzemogelijkheden. Ter voorbereiding op de interviewronde worden naast de ingevulde keuzeformulieren ook het Collegeprogramma en de meest recente meerjarenbegroting gebruikt. De opbrengst uit de interviewronde wordt verwerkt naar een voorlopig keuzeprofiel. Het voorlopige profiel wordt beschikbaar gesteld aan zowel College en directie als ook aan de strategisch (beleids)adviseurs zodat ook in deze fase de verschillende achterbannen kunnen worden geraadpleegd. De reacties worden verwerkt in een eindconcept ten behoeve van de heidag.
3. Heidag.
College, directie en strategisch adviseurs gaan met elkaar aan de slag om tot een visie te komen. Everlast Consultancy richt deze dag in en begeleidt het visie proces. Zij maakt hierbij gebruik van de opbrengst van eindconcept zoals dat aan de deelnemers is verstrekt. Doel van de heidag is om discussie te voeren over de gemaakte keuzes en tot komen tot een definitief gezamenlijk gedragen koers. Het eindresultaat van de heidag is tevens een startdocument voor implementatie in de organisatie.
COPYRIGHT
EVERLAST CONSULTANCY 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram