European Green Leaf-winnaar 2022 gemeente Winterswijk wil een vervolg geven aan haar koers om duurzaam, ecologisch en maatschappelijk verantwoord bezig te zijn. Zij hanteert hierbij in haar begroting het motto: “de juiste balans, de juiste keuzes”. De titel van het coalitieakoord is “Samen aan de slag”. Zij onderzoekt daarom nu de mogelijkheid om de Sustainable Development Goals (SDGs) binnen haar gemeente op te pakken. Daartoe heeft zij Everlast Consultancy gevraagd een Quick Scan uit te voeren van de Programmabegroting 2023 om inzicht te krijgen in aanknopingspunten vanuit deze begroting voor het werken met SDGs. De gemeentelijke begroting is het belangrijkste strategische koersdocument van de gemeente. Hierin staat weliswaar een uitgebreide financiële uiteenzetting van o.a. baten en lasten, maar hierin staan vooral de ambities van de gemeenteraad verwoord in op te stellen beleid en uit te voeren acties, die daartoe moeten leiden. Ook zijn de beoogde ontwikkelingen binnen de gemeente hierin terug te vinden. Om zicht hebben op SDG-mogelijkheden is een begroting dus bij uitstek een belangrijk document om te onderzoeken. Afgelopen week heb ik de resultaten van de Quick Scan mogen presenteren aan College en directie. Conclusie is dat de begroting in potentie een goede basis biedt voor het werken met de SDGs. Dat blijkt al uit hoofdstuk 1 dat begint met “Iedereen doet mee”, slogan van de SDGs is “Leave no-one behind” Maar vooral de balans die gezocht wordt tussen de drie pijlers waar de SDGs op gestoeld zijn, economische, ecologische en sociale ontwikkeling biedt kansen. De gemeente Winterswijk benoemt deze pijlers juist als fundament van de begroting: -klimaat neutraal in 2050 (ecologische ontwikkeling) -armoede weg in 2040 (sociale ontwikkeling) -flinke inzet op werkgelegenheid en ontwikkeling van bedrijventerreinen (economische ontwikkeling) Verder wordt er vol ingezet op jongeren, onderwijs voor iedereen, gelijke kansen voor iedereen, leefbaarheid, participatie en Triple Helix. Ook zijn er vier opgaves benoemd die als matrix over de organisatie en inhoudelijke disciplines heen vallen en voor verbinding en integraal werken moeten zorgen. Uit de analyse blijkt tevens dat binnen vrijwel alle ambities vele SDGs vertegenwoordigd zijn. Dat geldt ook voor de teams, zodat integraal werken daarmee gestimuleerd wordt. Naast de inhoudelijke thema’s biedt ook de structuur- en proceskant van de programmabegroting voldoende potentie. Hierbij gaat het om het naar buitengerichte karakter van de begroting die aansluiting zoekt met partijen binnen en buiten de gemeente, het integrale karakter van de begroting en de goede balans tussen sociaal, economisch en ecologisch. Ten slotte is de begroting toekomstgericht en streeft naar welzijn voor een ieder.

COPYRIGHT
EVERLAST CONSULTANCY 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram